AMAÇ VE KURULUŞ

Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, mimarlık kültürünü Türkiye'nin ulusal platformunda ve meslek topluluğunda sürekli gündemde tutup, değerlendirmek; mimarlığımızın düşünsel yapısını ve yapı sanatını geliştirmek için araştırma, eğitim ve uygulama konularındaki çalışmaları desteklemek, ödüllendirmek; mimarlık konularında alternatif yaklaşımlar (düşünce, yöntem ve yapılar) üreterek ortamı değiştirici katkıda bulunmak; ülkemizdeki mimarlık kişiliklerinin ortaya çıkabilmesi için yönlendirici ve seçiçi çalışmalar yapmak; uluslararası mimarlık kültür birikiminin Türkiye'de anlaşılarak tartışılması,ulusal birikimimizle beraber değerlendirilmesine katkıda bulunmak; bu konularda yapılan çalışmaları ve sonuçlarını yayın yoluyla en geniş çevreye duyurmak, uygulamaya dönüştürmek ve eğitim yoluyla öğretileştirmek amacındadır.

Vakıf, belirtilen amaçlar doğrultusunda, mimarlığın ulusal ve uluslararası kaynaklarını irdeleyen ve bu konulardaki son gelişmeleri Türk meslek grubu ve kamuoyuna duyuracak kitaplar yayınlamayı; ülkemizdeki formel eğitim kurumları dışında gereksinim duyulan alanlarda öğrenci ve uygulayıcılar için kısa süreli eğitim olanakları yaratmayı; mimarlık meslek grubu ve değişik sosyal gruplar için işlik ve yönlendirici toplantılar düzenlemek; oluşturacağı Bilgi-İletişim Merkezi ile Türk/Dünya mimarisini belgelemek, tanıtmak ve mimarlara düşün ve uygulama alanlarında güncel bir kaynak sağlamayı planlamak, genel, özel ve katma bütçeli yönetimlerce yerine getirilmesi gereken hizmetlerde katkıda bulunmak.

Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı belirtilen amaçlara ulaşmak için Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.04.1989 gün, E.1989/ 146 ,K.1989/232 sayılı kararı ile resmen kurulmuş ve bu karar 28.06.1989 tarih, 20209 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Vakfın organları, Mütevelli Kurulu, Başkan ve Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.